menu

clamp shell探针塔(固定翻转)对接适配环

易接触测试板定位

  • [Translate to Chinesisch:] clamp shell
  • [Translate to Chinesisch:] clamp shell
  • 铰接式探针塔托盘和锁紧机械装置
  • 便于从探针台的上面更换测试板
  • 铰接式探针塔
  • 线性压缩pogo-pin