menu

兼容的测试机测试头

以满足客户的需求,我们的综合机械手产品系列已适应各种不同的测试头,
例如爱德万,泰瑞达,长川科技,胜达克,御渡半导体,Chrome(不限于)以下……请与我们的销售团队联系 get in touch 以获取更多详细信息……

 

爱德万测试机支架

 • T2000
 • T2000LS
 • T3840
 • T5335
 • T5365
 • T5371
 • T5375
 • T5377
 • T5383
 • T5385
 • T5503
 • T5581
 • T5585
 • T5588
 • T5592
 • T5593
 • T5771
 • T5830
 • T6362
 • T6372
 • T6373
 • T6533
 • T6563
 • T6573
 • T6565
 • T6575
 • T6577
 • T6672
 • T6673
 • T7721
 • TS6700
 • Asagiri
 • EVA100
 • Agilent 4072
 • Agilent 4080
 • Agilent 4082
 • Agilent 9473
 • V83000
 • V93000 ATH
 • V93000 STH
 • V93000 LTH
 • V94000
 • V4000
 • V6000
 • V5000
 • Inovys

泰瑞达测试机支架

 • A360
 • A565
 • A575
 • A585
 • Catalyst
 • microFLEX
 • FLEX
 • UltraFLEX HD
 • UltraFLEX 24 Slot
 • J750
 • IP750
 • 750EX
 • J971
 • J973
 • ETS-88
 • ETS-200
 • ETS-300
 • ETS-364
 • ETS-500
 • ETS-564
 • ETS-600
 • ETS-800
 • ETS-5000
 • Magnum PV
 • Magnum SV
 • Magnum GV
 • Magnum EV
 • Magnum HD
 • Maverick GT
 • Maverick ST
 • Maverick SST
 • Maverick PT
 • Maverick VT

Cohu测试头操纵器

 • Diamond X
 • DX20
 • Fusion ASL
 • Fusion CX
 • Fusion Cxe
 • Fusion EX
 • Fusion HF
 • Fusion HFI
 • Fusion HT
 • Fusion MX
 • LX
 • Pax
 • VTAP
 • Synchro AC
 • Synchro GSM
 • Synchro HT
 • Synchro PVI
 • ASL1000
 • ASL3000
 • ASLx
 • D10
 • D10 extended
 • Kalos 1
 • Kalos 2
 • Kalos 3
 • Kalos Hex
 • Octet 800
 • Quartet
 • Sapphire
 • STS3500