menu

飞燕

更经济的轻型机械手+推车

 • 负载能力高达90 kg (198 lbs)
 • 运动容易,方便手动操作
 • 移动范围大小取决于机械手的尺寸
 • 无需电力/压缩空气 –可升级选配电动Z轴
 • 按客户规格设计
 • 仅直线运动确保高度可重复性 -可升级选配扭转轴
 • 可锁定的万向轮,非常灵活
 • 集成式/独立式
 • 180° 翻转运动
 • 逾25年经验
 • 可兼容的测试头:
  • Credence ALS 1000
  • Credence D10
  • Infineon PD
  • Konrad ABex
  • Microtest DMT
  • NEXTEST Maverick PT
  • Sovtest
  • Xcerra DxV
  • 其他很多没有列举的测试头
  集成式 独立式
负载能力: 90 kg (198 lbs) 65 kg (140 lbs)
系统重量: 290 kg (640 lbs) 190 kg (415 lbs)