menu

esMP4

容易移动-容易操控

  • 90°可旋转机柜,最大移动范围 (180°/270°/360° 可选)
  • 左/右摆动配置
  • 机械叉头θ方向移动-翻转轴带翻转齿轮
  • 所有运动方向可通过定位销/钳固定
  • 可拆卸脚轮

重量

 

空载

负载

负载能力

350 kg / 772 lbs
(MP4 plus 450 kg / 992 lbs)
350 kg / 772 lbs
(MP4 plus 450 kg / 992 lbs)

系统重量

1,300 kg / 2,865 lbs 2,470 kg / 5,445 lbs

直线运动

垂直行程(Z轴)

1,200 mm (47.2")

进/退 (Y轴)

320 mm (12.6")

边到边(Y轴)

650 mm (25.6")

旋转

翻转

90° ±2°

扭转/旋转

up to 360°

theta偏转调整

±2.5°